_________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Jusekspert:
"grovt bedrageri"

 

"Fana Sparebank har på en utrolig måte sluppet unna tiltale i denne saken. Slik jeg ser det er alle vilkårene for straff etter §270/271 oppfylt."

 

§ 270. For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning
(1) ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, eller
(2) ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, ved endring i data eller programutrustning eller på annen måte rettsstridig påvirker resultatet av en automatisk databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.

      Straffen for bedrageri er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte 

 

"Den ufullstendige opplysningen er avgitt i restgjeldsoppgave til megler i forbindelse med salg av eiendommen. På dette tidspunkt var banken allerede kjent med at kausjonen var utgått på dato, men valgte likevel å ta den med i restgjeldsoppgaven. Dette voldte et tap eller fare for tap i relasjon til kausjonisten og det ble gjort i den hensikt å skaffe seg selv en uberettiget vinning. At vinningen var uberettiget, bekreftet banken selv ved å tilbakeføre beløpet allerede før saken kom opp til behandling i Tingretten. Det er ingen som tror banken når de opptrer som julenisser."

 


 

§ 271. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte.

       Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet almenheten eller en større krets av personer, om han har bokført uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap, eller om han vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred.

 

"Handlingen har voldt både betydelig skade og den skyldige har misbrukt sin stilling som bankmedarbeider. Samfunnet (og meglers oppgjørsavdeling) er avhengig av at man må kunne stole på en restgjeldsoppgave utstedt av en sparebank. Denne tilliten misbrukte Fana Sparebank da de oppgav uriktige opplysninger med viten og vilje."

§ 271a. Den som ved grov uaktsomhet foretar bedrageri som beskrevet i § 270 eller § 271, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

 

"I beste fall kan de ansvarlige i banken legge skylden på hverandre eller at den som utstedte restgjeldsoppgaven ikke hadde all nødvendig bakgrunnsinformasjon tilgjengelig. Dette vil i så tilfelle redusere lovbruddet til å bli uaktsomt bedrageri, men fremdeles med en strafferamme på inntil 2 års fengsel. Vanlig opptreden etter et uaktsomt bedrageri, er at gjerningspersonen søker å løse problemet umiddelbart etter det er synliggjort. Ved å trenere saksbehandlingen i nærmere 2,5 år, bekrefter banken selv at handlingen var utført med forsett."

 

 

"Banken kan selvsagt nå vifte med at de har betalt tilbake deler av beløpet og således ikke skal straffeforfølges, men ved å skaffe seg selv en uberettiget kreditt og ved å ikke vise noen vilje til å tilbakebetale beløpet da de ble gjort kjent med lovbruddene, rammes gjerningen av §271."

 

"Etterforskerne som har jobbet med denne saken bør utelukkende skylde på ressursmangel når de ikke tar ut tiltale i en såpass åpenbar sak som dette."

 

 

 

 

 

 


Ta kontakt dersom du kjenner til lignende saker med Fana Sparebank eller Fana Sparebank Eiendom AS:

tom@eurofritid.no eller tlf 980 80 999

 

 

 

 

 

 

 

rundlurt.com © 2010

www.rundlurt.com