Utdrag fra vedtektene i Fana Sparebank:

§ 5-3 Styrets ansvar og plikter

Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.

Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Styrets leder/bankens daglige leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift.

Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

 

Styremedlemmer i Fana Sparebank som var kjent med saken vinteren 2009:

 

 

Styrets formann:    John Haldor Wiik

 

 

Ble informert om saken pr e-post 27/11/2009:

 

 

Fra: Tom Skår [tom@eurofritid.no]
Sendt: 27. november 2009 14:31
Til: 
'john.haldor.wiik@norclub.no'
Emne: John Haldor Wiik

 

Hei
Jeg har sendt flere henvendelser vedrørende lovbrudd begått av ansatte i Fana Sparebank til Nils Martin Axe. Lovbruddene ser ut til å ikke bli tatt alvorlig av ham. Er det du som styrets leder som til syvende og sist er ansvarlig?


Med vennlig hilsen
Tom Skår
980 80 999

 

 

 

 

Styremedlem:    Jannicke Daae Tønjum

 

Følgende e-post ble sendt til Jannicke Daae Tønjum den 28/11/2009:

 

Hei

Jeg får ikke kontakt med Nils Martin Axe og det gjør heller ikke advokaten til kausjonisten som mangler 1,8 millioner fra et eiendomsoppgjør.

Hvilken bank er det dere styrer?

 

 

 Med vennlig hilsen

 Tom Skår

 

 

Fana Sparebank v/Styrets medlemmer

Siden sommeren 2008 har en låntager og en kausjonist (via advokat) forsøkt å få en forklaring fra ledelsen i Fana Sparebank på hvordan 1.839.000,- kunne forsvinne fra et eiendomsoppgjør. Det har ikke lykkes med å få i stand et møte med noen i banken. Banken har heller ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på tross av at dette ble etterlyst av Bankklagenemda. Ledelsen i Fana Sparebank har derimot kjørt en prosess som til tider har vært svært belastende for kausjonisten. Kostnadene med korrespondanse frem og tilbake beløper seg til nesten 100.000,- I tillegg kommer all frustrasjonen og ikke minst skuffelsen over bankens totale ansvarsfraskrivelse. Dette vitner om en skammelig og nedrig holdning som ikke hører hjemme i en bank. På bakgrunn av den dokumentasjon som foreligger, vil nå følgende tiltak bli iverksatt: Bjarte Flaten politianmeldes for grovt bedrageri: Bjarte Flaten anmeldes for overtredelse av Straffelovens §270 ved at han i mai 2008 forledet megler til å utbetale NOK 1.839.000,- for mye til Fana Sparebank i forbindelse med oppgjør av eiendom tilhørende kausjonisten. På denne måte skaffet han seg selv eller andre en uberettiget vinning og dermed påførte kausjonisten et tap (eller fare for tap) Beløpets størrelse tilsier at Flaten må siktes for grovt bedrageri.


Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet allmennheten eller en større krets av personer, om han har bokført uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap, eller om han vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred.


At bankens ledelse ved Nils Martin Axe og Åge Andersen, velger å "ofre" en av sine medarbeidere på denne måten for å løpe fra sitt ansvar, er særdeles lite medmenneskelig.

Jeg håper med denne henvendelse at en eller flere av styrets medlemmer får øynene opp for hva som er i ferd med å skje, og at de bidrar til å bringe sannheten frem. Ingen av oss er tjent med at Bjarte Flaten anmeldes dersom det er andre som er ansvarlige for handlingene. En anmeldelse av denne typen kan være svært belastende, uavhengig om man er skyldig eller ikke. At bankens ledelse overhodet ikke har bidratt til å oppklare forholdene, må de selv bære konsekvensene av. Det faktum at Åge Andersen i de siste velger å ikke besvare noen helt enkle spørsmål, viser tydelig at han har mistet kontrollen på situasjonen.

 

Stopp denne tåpelige maktarrogansen nå! Få i stand et møte med partene!

Med vennlig hilsen
Tom Skår Mobil 980 80 999

 

 

rundlurt.com © 2010

www.rundlurt.com