Velg rett megler når du skal selge...

 

"Å selge eller kjøpe bolig er en av de viktigste tingene du gjør i livet. Det er derfor trygt og godt å vite at Fana Sparebank Eiendom alltid står klar til å gi deg bedre råd på veien"

Det spørs om denne boligselgeren er enig med reklamen til Fana Sparebank Eiendom AS:

Hele dommen fra lagmannsretten kan du laste ned her.

 

I løpet av 1999 solgte A sin eiendom gjennom Fana Sparebank Eiendom AS. A ble av megleren spurt om han ønsket eierskifteforsikring, noe han takket ja til. Forsikringen skulle formidles via megler. Noe det senere skulle vise seg at megleren hadde glemt.
Kjøperne av A's eiendom oppdaget senere store setningsskader, og krevde prisavslag og erstatning.

Mangelsbeføyelser ble påberopt ved reklamasjonsbrev fra kjøpernes advokat 3. juli 2003. I forbindelse med reklamasjonssaken kom det for en dag at eierskifteforsikring ikke var blitt registrert hos forsikringsselskapet. Fana Sparebank Eiendom AS påtok seg derfor ved brev av 15. oktober 2003 til A ansvar for at forsikring ikke var blitt tegnet. Det er særlig to avsnitt i brevet som har skapt uenighet om omfanget av Fana Sparebank Eiendom AS sitt ansvar. Det heter her:


"Det har vært rot rundt gyldigheten av forsikringsdekningen som ikke skyldes Dem. Fana Sparebank Eiendom garanterer derfor for kostnadene ved bruk av advokat og event. de kostnader en måtte få vedr. utbedring av mangler."
"Siden advokatfirmaet også er fast advokat for Tennant Forsikring AS, krever en at det frastås fra Dem at De event. reiser krav mot forsikringsselskapet. En slik fraståelse skulle være uproblematisk for Dem i og med at Fana Sparebank Eiendom garanterer at De holdes skadesløs, se bl.a. kopi av brev fra advokat firmaet."

 

Reklamasjonsspørsmålet for så vidt gjelder manglene ved A's tidligere eiendom ble avgjort ved Midhordland tingretts dom av 19. juni 2006. A ble pålagt å betale kr 390.000,– i prisavslag og kr 40.763,– i erstatning samt saksomkostninger med kr 120.271,50. Beløpet med renter har A krevet refundert fra Fana Sparebank Eiendom AS under henvisning til garantierklæringen av 15. oktober 2003.

 

Men slik gikk det ikke:

Fana Sparebank Eiendom mener tvert i mot at de ikke skal betale noe som helst, da A har vært uaktsom når han solgte eiendommen! På tross av at de har (også skriftlig) garantert ovenfor A at han skal holdes skadesløs. De lurte han også til å frastå fra å reise krav mot forsikringsselskapet, da alt skulle dekkes av Fana Sparebank Eiendom AS. A måtte selv dekke (og forskuttere) erstatningen til kjøper. Dersom han hadde hatt forsikringsdekning ville selskapet først betalt ut erstatning til kjøper, og deretter søkt evt regress hos forsikringstager. Saksøkingsbyrden ville da ligget hos forsikringsselskapet som forøvrig er vanlig praksis.

 

Se hva Lagmannsretten sier om akkurat dette:

"Det vises til at et forsikringsselskap ville betalt skadelidte og deretter eventuelt krevd regress fra A. Ut fra sitt syn på regressadgangen unnlot Fana Sparebank Eiendom AS i strid med vanlig forsikringspraksis å betale skadelidte, hvilket istedet A selv måtte gjøre."

 

Dette er en praksis som går igjen i flere av sakene Fana Sparebank og deres datterselskap har vært oppe i. De skyver saksøkingsbyrden over på noen andre på en særdeles skammelig måte.

Denne saken endte heldigvis godt for A, da vedkommende vant en knusende seier både i Tingretten og Lagmannsretten over Fana Sparebank Eiendom. For Fana Sparebank endte det som vanlig med en gigantisk ekstraregning og tapt omdømme. Tiden er overmoden for å endre kurs i Fana Sparebank.


Kundene vil flykte fra både banken og meglerselskapet dersom de ikke forandrer kurs.

 

Hele dommen fra lagmannsretten kan du laste ned her.

 

 
 
Gerhard Lygre
Daglig leder i Fana Sparebank Eiendom AS
Styremedlem Fana Sparebank Eiendom AS
Dette er megleren som glemte å tegne eierforsikring for selger. Noe som førte til at selger selv måtte dekke alle kostnader til rettsak, samt dekke erstatning til kjøper av huset. Hvor stor rolle Lygre hadde videre i saken er ukjent, da han ikke ønsket å besvare våre henvendelser.
 
 
 
 
 
 
 

 

rundlurt.com © 2010

www.rundlurt.com