Før kausjonsavtalen inngås

Banken har opplysningsplikt
Før kausjonsavtalen inngås plikter banken å gi deg informasjon om den alminnelige risikoen som knytter seg til et kausjonsansvar for deg. Det vil minst si opplysninger om:

 

 • hvilke lån kausjonen omfatter,
 • kausjonskravets størrelse,
 • fall i prisene på fast eiendom
 • om du skal være ansvarlig for renter i tillegg, samt det høyeste beløp kausjonen i så fall skal dekke. Videre plikter lånegiveren å gi deg all annen informasjon som er av betydning
 • hvilken annen sikkerhet lånetakeren har stilt, samt verdien av denne sikkerheten og om denne skal utnyttes før kausjonen,
 • om det er tegnet gjeldsforsikring og
 • om kausjonen omfatter eldre gjeld og om denne er misligholdt.

 

All denne informasjonen skal du motta skriftlig. I tillegg skal du motta en kopi av låneavtalen.

 

Kommentar:
Denne loven gjelder tydeligvis ikke i Fana Sparebank, da de glemte flere vesentlige punkter. OBS! Dette er også straffbart......men det er kanskje ikke så farlig.


 


Når kan banken kreve at du innfrir kausjonsansvaret

 

Banken kan kreve at du innfrir kausjonsansvaret dersom en av de følgende situasjonene foreligger:

 

 • banken har tatt rettslige skritt mot lånetakeren for å få tvangsgrunnlag,
 • banken har begjært utlegg mot lånetakeren,
 • det er gått minst 3 måneder etter at banken har begjært utlegg i pant som lånetakeren har stilt som sikkerhet,
 • det er åpnet gjeldsforhandlinger hos lånetakeren, og betalingsutsettelsen etter gjeldsordningsloven eller konkursloven er utløpt, eller
 • lånetakerens bo er tatt under konkursbehandling

 

Banken må sende deg et skriftlig påkrav om å innfri kausjonsansvaret. Kausjonskravet faller da til betaling 14 dager etter at påkravet er kommet fram til deg. Dette betyr at banken alltid må ta rettslige skritt før banken kan kreve at du skal innfri kausjonsansvaret.

 

Kommentar:
I denne aktuelle kausjonssaken var absolutt ingen av disse forholdene inntruffet. Allikevel fant Fana Sparebank ut at det var "greit" å tømme kontoen til kausjonisten for nesten 2 millioner!


Endringer

 

Når kausjonsavtalen er inngått kan ikke banken endre den slik at du får dårligere vilkår uten ditt samtykke. Heller ikke endringer av låneavtalen mellom lånetakeren og banken vil være gjeldende for deg uten at du samtykker. Banken kan imidlertid endre rentesats og gebyrer med bindende virkning for deg. Banken kan heller ikke uten samtykke fra deg frigi annen sikkerhet som lånetakeren har stilt uten at det stilles sikkerhet som er minst like god. Har banken allikevel gjort dette er du ikke lenger bundet av avtalen.

 

Kommentar:
Banken endret begge avtalene uten å varsle kausjonisten. Det ene lånet ble forlenget uten tillatelse, og sikkerheten på det andre forholdet ble frigitt til fordel for banken selv!

 

 

 

rundlurt.com © 2010

www.rundlurt.com